Сайн сургууль

2016/07/02

Яагаад сургуулийн ЗАСАГЛАЛЫН ОРЧИН-ыг үнэлэх шаардлагатай вэ?

Сургуулийн шийдвэр гаргах бүхий л үйл явцад багш, сурагч, эцэг эх, ажилтан болон сургуулийн зөвлөл, сурагчдын өөрөө удирдах байгууллага оролцдог, хамтран зөвшилцдөг, хамтран зөвлөлддөг байх учиртай.

2016/06/30

Яагаад сургуулийн МАТЕРИАЛЛАГ ОРЧИН-ыг үнэлэх шаардлагатай вэ?

Боловсролын чанарыг тогтвортой сайжруулах нэг гол чухал нөхцөл шаардлага бол сургалтын орчныг сайжруулах явдал.

2016/06/29

Яагаад сургуулийн СЭТГЭЛ ЗҮЙН ОРЧИН-ыг үнэлэх шаардлагатай вэ?

Хүүхдүүд сургууль дээрээ ямар мэдрэмж, сэтгэгдэлтэй байна, тэр нь өсөлт хөгжил, сурлагын амжилтад нь нөлөөлдөг.

Мэдлэгийн сан

07/05/2016

Ц@хим мэдээ II улирал, 2016

07/02/2016

Танилцуулга